Prowadzenie księgi podatkowej

księgi podatkoweRóżnice kursowe 
od własnych środków pieniężnych w walucie obcej powstają wówczas, gdy kurs waluty z dnia wpływu środków na rachunek walutowy różni się od kursu z dnia wypływu waluty z tego rachunku. Na mocy art. 24c ust. 2 pkt 3 i ust. 3 pkt 3 ustawy o PDOF:
 
a) dodatnie różnice kursowe powstają, gdy wartość otrzymanych lub nabytych środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej w dniu ich wpływu jest niższa od wartości tych środków lub wartości pieniężnych w dniu zapłaty lub innej formy wypływu tych środków lub wartości pieniężnych - przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni,
 
b) ujemne różnice kursowe powstają, gdy wartość otrzymanych lub nabytych środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej w dniu ich wpływu jest wyższa od wartości tych środków lub wartości pieniężnych w dniu zapłaty lub innej formy wypływu tych środków lub wartości pieniężnych - przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni.
ADVERTS
Ewidencja przychodów Bielany
 
Z powyższego wynika, 
że podatnik, który prowadzi rachunek walutowy, przelicza środki pieniężne posiadane na tym rachunku według faktycznie zastosowanego kursu waluty z dnia ich wpływu i wypływu z rachunku walutowego. Jeżeli zastosowanie kursu faktycznego nie jest możliwe, stosuje się średni kurs ogłaszany przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ten dzień (por. art. 24c ust. 4 ustawy o PDOF).
 
Kurs faktycznie zastosowany 
uwzględnia się wtedy, gdy podatnik rzeczywiście nabywa lub sprzedaje walutę, np. w banku - mamy wówczas do czynienia z kursem bankowym, albo w kantorze - mamy wówczas kurs kantorowy.
 
W sytuacji, 
gdy podatnik ani nie kupuje, ani nie sprzedaje waluty, tylko otrzymuje na rachunek walutowy należność od kontrahenta lub płaci kontrahentowi z rachunku walutowego zobowiązanie, nie jest możliwe uwzględnienie faktycznie zastosowanych kursów waluty. W takim przypadku operacje wpływu i wypływu środków pieniężnych z rachunku walutowego przelicza się po średnim kursie NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego odpowiednio dzień wpływu i wypływu waluty.
 
Przy wycenie środków pieniężnych,
które wypływają z rachunku walutowego, stosuje się zasady określone w art. 24c ust. 8 ustawy o PDOF. Wynika z niego, że podatnicy wyznaczają kolejność wyceny środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej według przyjętej metody stosowanej w rachunkowości, której nie mogą zmieniać w trakcie roku podatkowego. Jest to metoda: FIFO (pierwsze przyszło - pierwsze wyszło), LIFO (ostatnie przyszło - pierwsze wyszło) oraz kursów średnioważonych (przeciętnych).
 
 
rachunkowosc.gofin.pl